contact us

צור קשר

עסקים פרטיים בהווה ובעתיד מצריכים אינטראקציות עדינות ומשמעותיות בהליכים עסקיים עם אדם אחד או יותר. המגוון הרחב של מצבים מסוג זה מצריך ידע מעמיק מוקדם אודות אותם אנשים, בכל הנוגע לדפוסי התנהגותם ואישיותם. ידע מסוג זה תורם באופן מהותי ונותן יתרון ייחודי למחזיק בו, טרם או תוך כדי קבלת החלטות במהלך אינטראקציות עם המוערך.

ניתוח מרחוק באמצעות הרשת מאפשר להתגבר על בעיות התוקף הנובעות מיכולתם של אנשים לבחור איך הם רוצים שנראה אותם. 

לפרטים נוספים צור קשר

99%

Tel: +972-50-5074644

e-mail:dar@99-rpa.com

רחוב גולדה מאיר 7, הוד השרון