שלבי ניתוח מרחוק

איתור וזיהוי נסיבות חיים מיוחדות וגורמים נסיבתיים

ניתוח חריגות מההתנהלות הבסיסית

ניתוח מהימן ובלתי תלוי

השוואה לממצאי מחקר ומאגרי מידע